fbpx

Privacy.

Privacy

 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Jobbiz is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?

Jobbiz, gevestigd aan de Ketelhuis 2, 5061 PK te Oisterwijk, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website. Daarnaast kunnen we uw gegevens verzamelen als u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven. Deze inschrijving is dan conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening. Hieronder vallen bemiddeling, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

WIJ VERWERKEN UW PERSOONSGEGEVENS OM

 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers;
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn. Dit is uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht. We kunnen hierbij ook gebruik maken van referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training en opleiding;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.;

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ HIERVOOR?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is namelijk verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Daarnaast kan het nodig zijn om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.

Voor de afhandeling van uw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, telefoonnummer extra, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, werkervaring, pasfoto, curriculum vitae (CV) en motivatie. Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Jobbiz legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ bedoelen we gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

MET WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS (KANDIDATEN EN ZZP-ERS) DELEN?

Jobbiz kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS VOOR DIT DOEL?

De door uw aan Jobbiz verstrekte persoonsgegevens, inclusief cv en motivatie worden door Jobbiz bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens na 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via info@jobbiz.nl. Jobbiz zal u dan niet meer benaderen en bemiddelen. Jobbiz zal uw gegevens dan definitief verwijderen.

PERSOONSGEGEVENS VAN ZAKELIJKE RELATIES

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden Jobbiz verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • Een zakelijke relatie te onderhouden;
 • Een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
 • We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Jobbiz kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven. Dit kan indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Jobbiz kan deze gegevens doorgeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en in alle overige gevallen waarin Jobbiz hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

UW RECHTEN: INZAGE EN/OF WIJZIGEN GEGEVENS

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Jobbiz. Jobbiz doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Jobbiz? Neem dan schriftelijk of per e-mail contact met ons op.  Dit kan via info@jobbiz.nl of Jobbiz, Ketelhuis 2, 5061 PK, Oisterwijk. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 06-36 10 95 56. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek? Dan verzoeken wij u dit direct te melden.  

WIJZIGINGEN

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind u altijd op www.jobbiz.nl. Jobbiz raadt u aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen. Op deze manier ben u van de wijzigingen op de hoogte. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 oktober 2019.